تمدید گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت

شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی از سال ۱۳۹۵ تاکنون عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران می باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۸ نیز عضویت خود را در این انجمن تمدید کرد.