حوزه های فعالیت شرکت ما شامل موارد زیر می باشد:

Image result for QUALITY MANAGEMENT

حوزه مدیریت کیفیت

 • سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو IATF16949
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO-TS29001
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ISO22000
 • سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی ISO 13485
 • و …

       حوزه استراتژی

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن BSC
 • و …

       حوزه سرآمدی

 • خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM
 • خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل های جوایز ملی کیفیت INQA
 • و …

       حوزه منابع انسانی

 • سیستم مدیریت آموزش TMS
 • نظام مدیریت دانش KM
 • مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات
 • مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان
 • نظام های انگیزش کارکنان
 • سنجش رضایت شغلی
 • و …

       حوزه مدیریت فرآیندها

 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR
 • مدلهای فرآیندی مانند APQC
 • و ….

       حوزه اعتباردهی آزمایشگاه ها

 • استقرار استاندارد ISO 17025
 • عدم قطعیت، اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه
 • سیستم مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی ISO 15189

       حوزه HSE

 • سیستم مدیریت محیط زیست ISO14000
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001
 • سیستم HSE با استفاده از مدل ها و استانداردهای مختلف
 • ارزیابی ریسک Risk Assessment و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA
 • تدوین HSE Plan برای پروژه ها و تامین کنندگان
 • مدیریت ریسک  ISO31000 
 • و …

       حوزه مدیریت پروژه و مهندسی ارزش

 • استقرار PMBOK و سایر مدل ها و معیارهای مدیریت پروژه
 • سیستم مدیریت پروژه بر مبنای ISO 21500
 • سیستم های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006
 • و …

       حوزه فروش، بازاریابی و مشتری مداری

 • طرحریزی نظام بازاریابی و فروش
 • استقرار مدیریت ارتباط با مشتری  ) ISO10001 ، ISO10002، ISO 10003 و ISO10004 (
 • مدل های سنجش رضایت مشتریان CSM و مدیریت شکایات مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • و ….

       حوزه انرژی

 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO50001
 • اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی ISO 50004
 • اندازه گیری عملکرد انرژی با استفاده از خطوط مبنای انرژی وشاخص های عملکرد انرژی  ISO 50006
 • اندازه گیری و تصدیق عملکرد انرژی سازمان ها ISO 50015