چاپ کتاب راهنمای کاربردی سنجش رضایت مشتریان

امروزه با گسترش فضای رقابتی، اهمیت رضایت مشتریان بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر به یکی از دغدغه ­های اصلی برای سازمانها تبدیل شده است. در این راستا سازمانها بایستی به دنبال طرحریزی و اجرای فرآیندی باشند که رضایت مشتریان را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و بر اساس نتایج مربوطه نسبت به بهبود فرآیندها، محصولات و در نهایت ارتقاء رضایت مشتری اقدام کنند. چنین فرآیندی نیازمند استفاده از الگوها و راهنماهای علمی و در عین حال کاربردی است تا بتواند اطلاعات دقیقی را برای مدیران سازمان فراهم کند.

از طرف دیگر توسعه استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت ارتباط با مشتریان از طرف سازمان بین­المللی استاندارد (ایزو) منجر به ایجاد الگوهای جهانی شده است که می­ تواند سازمانها را یاری کند تا فرآیندهای خود را به بهترین نحو ممکن پیاده ­سازی کنند.

کتاب حاضر که بر مبنای استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش سال ۲۰۱۸ تدوین شده است به منظور ارائه راهنمایی های کاربردی جهت سنجش رضایتمندی مشتریان می ­باشد و با رویکرد کاربردی، بر اساس درس آموخته­ های مولفین از اجرای آن در سازمانها و صنایع مختلف کشور تلاش دارد تا سازمانها را در این خصوص به نحوی مناسب یاری رساند. این کتاب می­ تواند منبعی مناسب برای کلیه سازمانهایی باشد که به دنبال استقرار فرآیندی علمی و مبتنی بر تجربیات سازمانهای دیگر در خصوص اندازه گیری رضایت مشتریان هستند. در بخشهای مختلف این کتاب مثالها و نمونه­ های عینی ارائه شده است که متناسب با بافت سازمانهای ایرانی بوده و می­تواند ایده ­های بسیار خوبی برای جاری سازی استاندارد مذکور به خوانندگان محترم ارائه کند.