• امیر سلیم پور- یعقوب سلیم پور - مدیر عامل راهبردسازان اقیانوس آبی
    امیر سلیم پور- دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی - مدیر عامل راهبردسازان اقیانوس آبی