ارزیابی و عارضه یابی

در فضای کسب و کار رقابتی امروز که سازمان ها برای بقا نیاز به بهبود و تعالی دارند، تا با چابکی بتوانند خود را با تغییرات محیط وفق داده، تهدیدات را پشت سر گذاشته یا حتی تبدیل به فرصت کنند، سازمانی موفق است که  از سلامت کامل برخوردار بوده و بند های کفش خود را محکم بسته باشد و پس از آن در جاده ی درست گام برداریم. اگر وارد راه پر پیچ و خم رقابت شویم و ذهن و جسمی بیمار داشته باشیم قدم هایمان ما را به ورطه نابودی خواهند کشاند.

عارضه یابی بعنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هایی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند.

ما با ارزیابی و عارضه یابی سازمانی شما را یاری خواهیم کرد تا حوزه های بهبود خود را به درستی بشناسید و در مسیر درست گام بردارید.

ما با استفاده از روشهای متنوعی شامل ارزیابی، عارضه یابی، ممیزی داخلی، خودارزیابی و … مبتنی بر استانداردهای مدیریتی، مدلهای تعالی و سرآمدی و … و با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان توانمند، نقاط ضعف و قوت شما را به بهترین شکل ممکن شناسایی نموده و بهترین نقشه راه را برای شما ترسیم خواهیم کرد.