اخلاق حرفه ای ما

یکی از مهمترین موضوعات مطرح در کسب و کارها، رعایت اخلاق حرفه ای است که به مسائل، پرسشها، اصول و ارزشهای اخلاقی یک نظام حرفه‌ای می‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه‌ای است.