ما برخی از پرکاربردترین و محبوبترین استانداردهای مدیریتی را برای شما فراهم کرده ایم. در صورت نیاز به استانداردهای دیگر با ما تماس بگیرید.

متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2015- الزامات سیستم مدیریت کیفیت
متن انگلیسی استاندارد ISO9000:2015- مبانی و واژگان سیستم مدیریت کیفیت
متن فارسی استاندارد ISO10001 – راهنمای منشور رفتاری برای سازمانها
متن فارسی استاندارد ISO10003 – راهنمای حل اختلاف برون سازمانی با مشتریان
 متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2015- الزامات سیستم مدیریت محیط زیست
 متن انگلیسی استاندارد ISO29990:2010- الزامات پایه برای سازمانهای ارائه کننده خدمات آموزش غیررسمی
متن فارسی استاندارد ISO13485 – الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی
متن انگلیسی استاندارد ISO 10002:2014- راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10002:2004-راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008- سیستم مدیریت کیفیت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 9000:2005- مبانی و واژگان سیستم مدیریت کیفیت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 9004:2009- مدیریت برای موفقیت پایدار pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10004:2012- راهنمای سنجش رضایت مشتریان pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10015:1999- راهنمای فرآیند آموزش pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 14001:2004- سیستم مدیریت محیط زیست pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 14050- سیستم مدیریت محیط زیست- واژه نامه pdf-icon
متن استاندارد ISIRI 13000- سیستم مدیریت ریسک فراگیر pdf-icon
متن فارسی استاندارد OHSAS18001:2007- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10006:2003- راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10013:2001- راهنمایی برای مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 10019- راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 15189- الزامات مدیریت کیفیت برای آزمایشگاههای پزشکی pdf-icon
متن فارسی استاندارد ISO 22000- الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی pdf-icon