۰۰۱

درخواست برگزاری دوره های اختصاصی

شما می‏ توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم درخواست خدمات بصورت الکترونیکی و یا از طریق ارسال درخواست به نمابر ۰۲۱۷۷۶۳۹۰۳۸ برگزاری دوره ‏های آموزشی مورد نظر در محل سازمانتان را درخواست نمایید.

پیشنهاد قیمت

ظرف ۱ روز کاری پس از دریافت فرم درخواست دوره های اختصاصی، پیشنهاد قیمت آکادمی شامل دوره آموزشی مورد نیاز، شرایط برگزاری، تعهدات طرفین، هزینه ‏ها و سایر اطلاعات مورد نیاز شما توسط کارشناس خدمات آموزشی ارسال می گردد.

نحوه و شرایط برگزاری

تدارک محل برگزاری، لوازم کمک آموزشی و پذیرایی از شرکت کنندگان در مورد دوره های اختصاصی به عهده کارفرما است. همچنین هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت اساتید و تکثیر جزوات دوره های آموزشی به عهده کارفرما بوده و در ابتدای هریک از دوره های آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد. تاریخ های برگزاری دوره، حداکثر ۱۵ روز قبل از برگزاری دوره تعیین و مورد توافق قرار خواهد گرفت. مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب راهبرد سازان اقیانوس آبی هستند.

نحوه و شرایط پرداخت

مبلغ ۲۵% از هزینه دوره بصورت پیش پرداخت دریافت می ‏شود و تسویه حساب نهایی پس از برگزاری دوره انجام خواهد شد. پرداخت صورت حساب‏ها به فاصله یک هفته از تاریخ ارسال خواهد بود. گواهینامه ‏های آموزشی شرکت کنندگان موفق در دوره آموزشی، پس از دوره ارسال خواهد شد.