امیر سلیم پور
مدیر عامل
آروین قدملی
مدیر پروژه
دکتر امیر بیات
مدیر پروژه
نوید برهانی
مدیر پروژه
رویا امیری
مدیر پروژه
دکتر محسن باستانی
عضو هیات علمی
شاهین جهانگیری
مدیر پروژه
حمیدرضا کیوان
عضو هیات علمی