امیر سلیم پور
مدیر عامل
دکتر احسان قهرمانی
عضو هیات علمی
آروین قدملی
مدیر پروژه
دکتر امیر بیات
مدیر پروژه
نوید برهانی
مدیر پروژه
رویا امیری
مدیر پروژه
دکتر محسن باستانی
عضو هیات علمی
شاهین جهانگیری
مدیر پروژه
محمدرضا امانی
مدیر پروژه
حمیدرضا کیوان
عضو هیات علمی