ممیزی و ارزیابی

اساساً سازمانها به منظور اطمینان از کارایی و اثربخشی سیستمهای مدیریتی خود نیاز به ممیزیها و ارزیابیهای داخلی دارند. این مهم می تواند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان، حوزه های بهبود سیستم را مشخص کند. با عنایت به اینکه اساساً ممیزی و ارزیابی، فرآیندی حساس و تخصصی است لذا برخی از سازمانها تمایل دارند اجرای آن را به گروهی از متخصصین برون سازمانی واگذار کنند تا ضمن استفاده از دانش و تجربه تیم خارجی، از استقلال فرآیندهای ممیزی و ارزیابی نیز اطمینان حاصل نمایند.

ما در شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی، طیف وسیعی از ارزیابان، ممیزان و متخصصین حوزه های مختلف صنعت را در اختیار داریم که می توانند ممیزی سیستمهای مدیریت و ارزیابی تعالی (مبتنی بر مدلهای مختلف سرآمدی) را با بهره گیری از تجارب حرفه ای انجام داده و گزارشهای جامع و مبسوطی را در این خصوص در اختیار سازمان شما قرار دهند.