شروع پروژه مدیریت فرآیندها در پتروشیمی کارون

شرکت راهبردسازان اقیانوس آبی در راستای همکاریهای مستمر با شرکت محترم پتروشیمی کارون، پروژه جدیدی را در سال 1400 آغاز کرده است که در آن به مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر مبنای مدل APQC با تعمیق و تاکید بر طرحریزی لایه های عملیاتی فرآیندها تاکید می شود. این پروژه شامل سه سرفصل کلی می شود که عبارتند از:

الف- مهندسي مجدد فرآيندهای مالی و تعریف ساختار و منابع مورد نياز جهت اجراي این فرآيندها به گونه­اي كه فرآیندهای مالی بر اساس مدل APQC شناسایی و تعیین شده و تا پایین ترین لایه های عملیاتی، شفاف و مدون شوند.

ب- طراحي و مهندسي كليه فرآيندهای عملیاتی (تولید، تعمیرات و خدمات فنی)، و تعیین ساختار و منابع مورد نياز جهت اجراي آنها در محدوده تعریف شده به نحوي كه این فرآیندها تا پایین ترین لایه های عملیاتی شفاف و مدون شوند.

ج- نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریت سازمان به نحوی که ضمن بهبود وضعیت سازمان در حوزه های کاری مختلف، منجر به تمدید گواهینامه های دریافت شده گردد.