در این قسمت می توانید علاوه بر آشنایی با کارشناسان و اعضای هیات علمی ما، سوابق اجرایی ما را نیز ملاحظه فرمایید.