عناوین دوره های آموزشی ما

الف- مدیریت کیفیت و بهره وری

ردیفعنوان دوره آموزشیمدت زمان

1

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015

24 ساعت

2

تشریح الزامات IATF 16949:2016

24 ساعت

3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون بر مبنای استاندارد  ISO17025:2017

24 ساعت

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر مبنای استاندارد ISO-TS29001:2010

24 ساعت

5

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485: 2016

24 ساعت

6

مدیریت فرآیندهای کسب و کار(  BPM)

16 ساعت

7

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

24 ساعت

8

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000:2018

24 ساعت

ب- مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

ردیفعنوان دوره آموزشی
مدت زمان

1

مهندسی مجدد فرایند ها (BPR)

16 ساعت

2

مدیریت و بهبود فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی

16 ساعت

3

کنترل فرآیند آماری SPC

16 ساعت

4

طراحی و توسعه محصول جدید

24 ساعت

5

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

16 ساعت

6

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن (FMEA)

16 ساعت

7

تجزیه و تحلیل داده ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

16 ساعت

8

نظام مدیریت دارائی ها بر اساس استانداردهای سری ISO55000

16 ساعت

9

نظام آراستگی5S

8 ساعت

10

مدیریت ریسک مبتنی بر استانداردISO31000

16 ساعت

11

اصول و روش های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران

16 ساعت

12

مدیریت دانش

8 ساعت

13

مدیریت ریسکهای سازمانی

16 ساعت

ج- مدیریت محیط زیست و انرژی

ردیفعنوان دوره آموزشیمدت زمان

1

تشریح الزامات ISO14001:2015

16 ساعت

2

ممیزی داخلی ISO14001:2015

24 ساعت

3

تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی Risk Assessment

16 ساعت

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018

24 ساعت

د- مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ردیفعنوان دوره آموزشیمدت زمان

1

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

24 ساعت

2

تشریح الزامات استانداردISO45001:2018

16 ساعت

3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی  ISO45001:2018

24 ساعت

4

بررسی، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی حوادث

16 ساعت

5

علت یابی حریق

16 ساعت

6

ایمنی برق

16 ساعت

7

امداد و نجات و کمکهای اولیه در حوادث

16 ساعت

8

مقررات صدور مجوز انجام کار (Work Permit)

8 ساعت

9

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

16 ساعت

ه- فناوری و امنیت اطلاعات

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان

1

تشریح الزامات ISO 27001:2013

16 ساعت

2

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013

24 ساعت

3

تشریح الزامات ISO 20000-1:2018

16 ساعت

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 20000-1:2018

24 ساعت

و- مدیریت ارتباط با مشتریان

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان

1

استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت مشتریان ISO 10001 – ISO 10002-ISO 10003-ISO 10004

24 ساعت

2

استاندارد مدیریت شکایت مشتریان ISO 10002:2018

16 ساعت

3

استاندارد مدیریت رضایت مشتریان ISO 10004:2018

16 ساعت

4

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

16 ساعت

5

سنجش رضایت مشتریان CSM

16 ساعت

ز- مدیریت آموزشی

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان

1

تشریح راهنماییها، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش  ISO 10015:2019

16 ساعت

2

الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش

8 ساعت

3

تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش ROI

8 ساعت

4

تکنیک های نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزش کارکنان

16 ساعت

5

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی  ISO29990:2010

16 ساعت

ح – برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان

1

تشریح معیارها و خودارزیابی مدل EFQM

24 ساعت

2

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژیها با BSC

16 ساعت

3

مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری

8 ساعت

4

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات

8 ساعت

5

مدیریت بحران

8 ساعت

6

مهارتهای رهبری

8 ساعت

7

مدیریت زمان

8 ساعت

8

مدیریت رفتار و ارتباطات سازمانی

16 ساعت